ALGEMENE VOORWAARDEN – BaanTreffers
terbeschikkingstelling, werven & selectie en payrolling

Deel 1. Algemeen

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
BaanTreffers (KvK: 88426815) en opdrachtgever voor zover betrekking hebbend op de werving en selectie van kandidaten, het ter beschikking stellen van medewerkers (uitzenden en detachering) en/of aanverwante c.q. overige vormen van dienstverlening door of namens BaanTreffers verricht.
Ook zijn zij van toepassing op onderhandelingen en het uitbrengen van offertes betreffende zodanige opdrachten, ook indien onderhandelingen dan wel het uitbrengen van offertes niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst
De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen BaanTreffers en opdrachtgever, waarvan voor de uitvoering door BaanTreffers derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Indien nodig treden BaanTreffers en opdrachtgever in overleg ter vervanging van de nietige bepaling(en).
Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn ook na de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.
De bijzondere delen in deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op het algemene deel. Mochten deze strijdig met elkaar zijn dan zullen de bijzondere voorwaarden in een specifieke situatie voor gaan.

1.2. Aanbieding en totstandkoming

1.2.1 Alle aanbiedingen van BaanTreffers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. BaanTreffers behoudt zich het recht om een opdracht van een opdrachtgever zonder opgave van reden te weigeren.
1.2.2 Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
1.2.3 Offertes van BaanTreffers hebben een maximale geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
1.2.4 BaanTreffers kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
1.2.5 De informatie in offertes, zoals prijzen en aantallen zijn niet leidend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend.
1.2.6 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die opdrachtgever aan BaanTreffers verstrekt. Indien deze gegevens op enig moment onjuist, onvolledig of onnauwkeurig blijken te zijn, komen alle aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.
1.2.7 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en BaanTreffers komt tot stand na schriftelijk akkoord van BaanTreffers door toezenden van een opdrachtbevestiging of tekenen van een overeenkomst.
1.2.8 Wanneer opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomsten door deze achterliggende onderneming.

1.3. Uitvoering

1.3.1 BaanTreffers is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
1.3.2 Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
1.3.3 Opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie tijdig en verleent alle medewerking om BaanTreffers in staat te stellen de opdracht naar behoren uit te voeren.
1.3.4 Het is toegestaan om bij werving en selectie gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van opdrachtgever.
1.3.5 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
1.3.6 BaanTreffers is gerechtigd, zonder dat opdrachtgever tot ontbinding gerechtigd is, eenzijdig wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen als dit een gevolg is van wet- en regelgeving, cao, een besluit of beschikking van overheidswege.
1.3.7 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal BaanTreffers opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
1.3.8 Ingeval voor de door BaanTreffers uit te voeren werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal BaanTreffers schriftelijk aangeven of, en zo ja in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.
1.3.9 Opdrachtgever zal tijdig voor het einde van de overeenkomst laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke voorwaarden de opdracht wordt voortgezet of verlengt. Opdrachtgever dient dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de opdracht te melden. Hierbij zal opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde medewerker wil behouden.

1.4. Betaling

1.4.1 Tenzij anders is overeengekomen, factureert BaanTreffers het door opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturatie per e-mail.
1.4.2 Tenzij anders is overeengekomen, houdt opdrachtgever zich aan de afspraak om facturen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door opdrachtgever is uitgesloten.
1.4.3 Het staat BaanTreffers vrij met opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
1.4.4 BaanTreffers is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daar naar het oordeel van BaanTreffers aanleiding toe bestaat. BaanTreffers is in dat geval ook gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten totdat de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.
1.4.5 Uitsluitend betalingen aan BaanTreffers zelf werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers die de werkzaamheden verricht zijn niet toegestaan en onverbindend en kunnen nooit grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
1.4.6 Indien een factuur van BaanTreffers niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
1.4.7 Na die termijn is opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Alle kosten in en buiten rechte die BaanTreffers moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van opdrachtgever.
1.4.8 BaanTreffers heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
1.4.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

1.5. Beëindiging

1.5.1 De opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen objectieve toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de vooraf vastgestelde objectieve toekomstige gebeurtenis). Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5.2 De opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn bepaald in de opdracht. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
1.5.3 Een opdracht tot werving en selectie is per direct opzegbaar.
1.5.4 Beide partijen kunnen de opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen indien:
a.de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
b.de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
d. een der partijen wordt ontbonden;
e. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever;
f. de medewerker overlijdt.
1.5.5 In geval van opzegging door opdrachtgever is BaanTreffers tegenover opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.
1.5.6 Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra opdrachtgever met de ter beschikking gestelde medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in deel 2 artikel 1 én opdrachtgever tegenover BaanTreffers alle verplichtingen die voor opdrachtgever voortvloeien uit de betreffende opdracht is nagekomen.
1.5.7 Indien BaanTreffers de medewerker gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan opdrachtgever, de opdracht niet is geëindigd en de werkzaamheden niet zijn verricht door een vervanger, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk te beëindigen, behalve indien BaanTreffers de medewerker niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever.
1.5.8 Opdrachtgever zal minimaal een maand voor de het eind van de overeenkomst laten weten of hij de overeenkomst wil voortzetten.

1.6. Einde terbeschikkingstelling

1.6.1 Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de medewerker.
1.6.2 Indien tussen BaanTreffers en de medewerker het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan.
1.6.3 Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker indien en zodra opdrachtgever aan BaanTreffers hierom verzoekt en eventuele vervanging is toegestaan en die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere medewerker. Op verzoek van BaanTreffers bevestigt opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen medewerker zoals hiervoor bedoeld.
1.6.4 De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra BaanTreffers de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de overeenkomst tussen BaanTreffers en de medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde medewerker.
1.6.5 De terbeschikkingstelling eindigt ook indien de medewerker onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf eindigt de terbeschikkingstelling eveneens.

1.7. Aansprakelijkheid

1.7.1 BaanTreffers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BaanTreffers is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste, onnauwkeurige en/ of onvolledige gegevens.
1.7.2 BaanTreffers is tegenover opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.
1.7.3 BaanTreffers is in ieder geval niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
1.7.4 Opdrachtgever is verplicht om BaanTreffers in gebreke te stellen voordat hij tot aansprakelijkstelling overgaat. BaanTreffers heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.
1.7.5 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BaanTreffers in staat is adequaat te reageren.
1.7.6 BaanTreffers is verzekerd tegen schade. Bij elke claim wordt de beoordeling van aansprakelijkheid aan de verzekeraar overgelaten.
1.7.7 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van BaanTreffers per gebeurtenis beperkt tot het op de grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/ of overig overeengekomene in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht (met een maximum van 3 maanden).
1.7.8 BaanTreffers is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schade aan opdrachtgever, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker.
1.7.9 BaanTreffers is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerker is aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan tegenover opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
1.7.10 BaanTreffers is niet aansprakelijk, indien een door hem voorgestelde persoon om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, geen arbeidsverhouding met opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
1.7.11 BaanTreffers is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van personen die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen.
1.7.12 Opdrachtgever vrijwaart BaanTreffers voor elke aansprakelijkheid inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand).

1.8. Intellectueel eigendom

1.8.1 BaanTreffers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
1.8.2 De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die BaanTreffers toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
1.8.3 Aan opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichte werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald.
1.8.4 Het staat opdrachtgever vrij om een overeenkomst met de medewerker aan te gaan met betrekking tot de in lid 1.8.3. bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert BaanTreffers en verstrekt een kopie van de overeenkomst aan BaanTreffers.
1.8.5 BaanTreffers is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de medewerker verbeurt of eventuele schade van opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker of opdrachtgever zich beroept op enig recht van intellectueel eigendom.
1.8.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materiaal vrij is van intellectuele eigendomsrechten en opdrachtgever bevoegd is deze gegevens te gebruiken en te verstrekken aan BaanTreffers. Opdrachtgever vrijwaart BaanTreffers voor elke aansprakelijkheid inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand).

1.9. Geheimhouding en Privacy

1.9.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die partijen van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving BaanTreffers tot bekendmaking verplicht of personen verbonden aan of werkzaam bij BaanTreffers optreden in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
1.9.2 Partijen zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en in te schakelen medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van informatie.
1.9.3 Het staat opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1.9.1. bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert BaanTreffers over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de opgemaakte overeenkomst aan BaanTreffers.
1.9.4 BaanTreffers is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker.
1.9.5 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter-)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

1.10. Vervaltermijn

1.10.1 Elk recht van opdrachtgever op enige aanspraak tegenover BaanTreffers vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.

1.11. Toepasselijke recht/bevoegde rechter

1.11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BaanTreffers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
1.11.2 De rechter in de vestigingsplaats van BaanTreffers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

1.12. Wijzigingen

1.12.1 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door BaanTreffers aangepast worden. De actuele versie van de algemene voorwaarden zal ter hand worden gesteld. Als het gaat om ondergeschikte wijzigingen is opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

Deel 2. Terbeschikkingstelling: Uitzenden en detacheren

2.1. Algemeen

2.1.1 Bij uitzending of detachering wordt een medewerker, welke door BaanTreffers is geworven en geselecteerd, op contractbasis ter beschikking gesteld aan opdrachtgever. Voorafgaand wordt de duur van de opdracht, het aantal uren en de functie schriftelijk door BaanTreffers en opdrachtgever vastgelegd. In de overeenkomst wordt de medewerker door BaanTreffers aan opdrachtgever ter beschikking gesteld om onder leiding en toezicht van opdrachtgever zijn werkzaamheden te verrichten. De medewerker is formeel in dienst bij een backofficepartij van BaanTreffers,
2.1.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt er in de eerste 52 weken altijd met uitsluiting van loondoorbetaling uitgezonden of gedetacheerd. Hierdoor kunnen opdrachten te allen tijde door opdrachtgever, zonder bijkomende kosten, worden beëindigd.
2.1.3 De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de uitgezonden of gedetacheerde medewerker zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU).

2.2. Vervanging en beschikbaarheid

2.2.1 BaanTreffers is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden, indien hij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en geldende ontslagregels.
2.2.2 Indien BaanTreffers in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal BaanTreffers zich op verzoek van opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen.
2.2.3 BaanTreffers schiet niet toerekenbaar tekort tegenover opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever, indien BaanTreffers om welke reden dan ook een medewerker niet of althans niet op de wijze en in die omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

2.3. Opschorting

2.3.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2.3.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd, opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld én BaanTreffers tegenover de medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
2.3.3 Voor de duur van de opschorting is geen betaling verschuldigd.

2.4. Arbeidsomstandigheden, duur en arbeidstijd

2.4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet.
2.4.2 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. Deze voldoen aan de wettelijk vereisten.
2.4.3 Opdrachtgever zal de medewerker tewerkstellen voor de volledige met BaanTreffers overeengekomen arbeidsduur.
2.4.4 Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever de bevoegde instanties en BaanTreffers hiervan direct op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan een verslag wordt opgemaakt.
2.4.5 Opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) voor of deelname aan activiteiten van opdrachtgever of derde, indien en voor zover opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
2.4.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
2.4.7 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid.
2.4.8 Opdrachtgever vrijwaart BaanTreffers tegen elke aanspraak van de medewerker of derden tegenover BaanTreffers ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door BaanTreffers gemaakte kosten.
2.4.9 Vakantie en verlof van de medewerker worden geregeld conform de wet en de CAO.

2.5 Goede uitoefening toezicht en leiding

2.5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk en de werkomstandigheden van de gedetacheerde of uitgezonden medewerker. De leiding over, en het toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden ligt bij opdrachtgever. BaanTreffers heeft geen invloed op de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze verricht worden en is uit dien hoofde dus nooit verantwoordelijk of aansprakelijk.
2.5.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de medewerker aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
2.5.3 BaanTreffers is voor een aantal wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van opdrachtgever. Opdrachtgever verleent medewerking waar nodig.
2.5.4 Opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BaanTreffers niet te werk stellen buiten Nederland.

2.6 Medezeggenschap

2.6.1 Opdrachtgever is gehouden om een medewerker die lid is van de ondernemingsraad van BaanTreffers of van de ondernemingsraad van opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2.6.2 Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

2.7. Tarieven

2.7.1 De beloning van de medewerker, wordt op basis van de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving vastgesteld met inachtneming van de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning), de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
2.7.2 Het door opdrachtgever verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop BaanTreffers op grond van de opdracht aanspraak heeft. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die BaanTreffers verschuldigd is aan de medewerker. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
2.7.3 Bij terbeschikkingstelling wordt het bruto uurloon van de medewerker vermenigvuldigd met een omrekenfactor.
2.7.4 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal deze opnieuw worden vastgesteld. Van opdrachtgever wordt verwacht BaanTreffers pro actief te informeren bij wijzigingen.

2.7.5 Indien de terbeschikkingstelling van een medewerker eindigt, maar de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere medewerker zal de uurbeloning ten aanzien van die andere medewerker die de werkzaamheden verricht opnieuw worden vastgesteld en zal het tarief daaraan worden aangepast.
2.7.6 Uren waarin medewerker voor een opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/ werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed zoals in de opdracht of conform CAO overeengekomen.
2.7.7 BaanTreffers is gerechtigd het tarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid:
a. verhoging van de uurbeloning van de medewerker ten gevolge van een cao, arbeidsvoorwaardenregeling, inlenersbeloning, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
b. verhoging van kosten als gevolg van wet- en regelgeving;
c. verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de medewerker of voor BaanTreffers wegens tewerkstelling in het buitenland.
2.7.8 Daarnaast is BaanTreffers gerechtigd hem tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening.
2.7.9 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is BaanTreffers gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het tarief met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen.
2.7.10 Opdrachtgever zal zonder toestemming van BaanTreffers geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen.
2.7.11 Opdrachtgever vergoedt aan BaanTreffers alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart BaanTreffers tegen aanspraken van de medewerker of derden en mee in verband zijnde schade, waaronder de Belastingdienst.

2.8. Tijdverantwoording

2.8.1 Facturen worden uitgeschreven aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren.
2.8.2 Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren op een juiste wijze en naar waarheid zijn ingevuld.
2.8.3 Bij verschil tussen het bij BaanTreffers ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij BaanTreffers ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de factuur.

2.9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

2.9.1 Opdrachtgever en medewerker brengen BaanTreffers schriftelijk op de hoogte van het voornemen de medewerker een rechtstreeks dienstverband aan te gaan, voordat hieraan uitvoering wordt gegeven.
2.9.2 Opdrachtgever vraagt aan BaanTreffers op welk moment de medewerker de overeenkomst rechtsgeldig kan doen eindigen.
2.9.3 Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.
2.9.4 Opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de medewerker de overeenkomst met BaanTreffers rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat opdrachtgever met de medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel.
2.9.5 Indien opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde medewerker dient BaanTreffers hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming te verlenen.
2.9.6 Indien opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan
te gaan met de ter beschikking gestelde medewerker en ook aangaat, is opdrachtgever aan BaanTreffers een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
2.9.7 Hierbij worden de voorwaarden voor werving en selectie gehanteerd, minus het aantal gewerkte uren van de medewerker.
2.9.8 Er geldt bij een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd een minimale termijn van 1500 gewerkte uren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Na een inleenperiode van 1500 gewerkte uren is het voor opdrachtgever mogelijk om een medewerker kosteloos een overeenkomst aan te bieden.
2.9.9 Het is medewerker verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het werk dat hem is opgedragen uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere (uitzend)onderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door BaanTreffers.
2.9.10 Indien een door BaanTreffers aangedragen kandidaat binnen een periode van 12 maanden na het voorstellen van de kandidaat alsnog bij opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat gezien (behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van BaanTreffers.

Deel 3. Werving en selectie

3.1.1 De werving en/of selectie kan gericht zijn op uitzending/detachering van de kandidaat of op de rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij opdrachtgever.
3.1.2 BaanTreffers spant zich in om tijdig een geschikte kandidaat voor opdrachtgever te vinden.
3.1.3 BaanTreffers schiet niet toerekenbaar tekort tegenover opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een persoon kan aanbieden.
3.1.4 BaanTreffers bepaalt welke kandidaten zij aan opdrachtgever voorstelt.
3.1.5 Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat gemotiveerd af te wijzen.
3.1.6 Opdrachtgever en kandidaat beslissen of de door BaanTreffers aangedragen kandidaat een overeenkomst via BaanTreffers krijgt, of direct bij opdrachtgever zelf in dienst komt, tenzij anders overeengekomen.
3.1.7 Leiden de werkzaamheden van BaanTreffers tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de kandidaat, dan betaalt opdrachtgever een eenmalige vergoeding (fee) voor de werving en selectie van deze geschikte kandidaat.
3.1.8 De hoogte van deze eenmalige vergoeding wordt in een opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd en wordt berekend op basis van het overeengekomen percentage waarmee het fulltime bruto jaarloon (inclusief 8% vakantiegeld) vermenigvuldigd wordt.
3.1.9 De hoogte van de werving & selectie fee wordt altijd berekend op basis van een fulltime salaris (40 uur per week), ook wanneer opdrachtgever een parttime dienstverband met de medewerker aangaat.
3.1.10 De fee zal gefactureerd worden op de dag van indiensttreding van de nieuwe medewerker. Wanneer BaanTreffers er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden, is opdrachtgever geen fee of andere kosten aan BaanTreffers verschuldigd.
3.1.11 Partijen kunnen in overleg met elkaar besluiten tot bijzondere wervingsactiviteiten. De kosten van deze activiteiten kunnen aan opdrachtgever worden doorbelast. Denk hierbij onder andere aan: campagnes of promotie activiteiten op Facebook, LinkedIn of Google.
3.1.12 Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een kandidaat of door directe opzegging van de opdracht door opdrachtgever c.q. BaanTreffers.
3.1.13 Indien en voor zover een door BaanTreffers tijdens de looptijd van de wervingsopdracht aangedragen kandidaat binnen een periode van 12 maanden na aanname van de wervingsopdracht bij opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van BaanTreffers. In dat geval is BaanTreffers alsnog gerechtigd om de overeengekomen fee aan opdrachtgever in rekening te brengen.

× Stuur een appje